Dr. Daniela Arsenović

Category
Sudionici

Dr. Daniela Arsenović

Životopis

Dr ARSENOVIĆ DANIELA (1983), Vurden, Holandija. Diplomirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematičkom fakultetu na geografiji. Na istom fakultetu završila je master i doktorske studije. U statusu je docenta. Predaje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Autor je i koautor većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti demografije. Trenutno je angažovana na tri nacionalna i jednom međunarodnom projektu. Član je uredništva (od 2017) časopisa ”Demografija”, bila je urednik specijalnih brojeva Zbornika Matice srpske za društvene nauke (u 2014 i 2018) posvećenih demografskim pitanjima. Član je Evropske asocijacije za populacione studije, Društva demografa Srbije i član komisije za geografiju stanovništva u okviru IGU.

Daniela Arsenović, docent

Anđelija Ivkov Džigurski, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

e-mail: arsenovic.daniela@gmail.com

 

 Nacionalna pripadnost stanovništva kroz popise: metodološko i političko pitanje

 

Korišćenje popisnih podataka u svrhu analitičkog, stručnog i naučnog zaključivanja, često je otežano zbog metodoloških izmena i novina u samim popisima, ali i zbog teritorijalnih i administrativnih promena. Od svih obeležja stanovništva obuhvaćenih popisom, podatak o nacionalnoj pripadnosti (odnosno etničkom sastavu stanovništva) i pored činjenice da na osnovu međunarodnih preporuka ne pripada takozvanim osnovnim obeležjima i svaka država samostalno odlučuje da li će prikupljati ovaj podatak, spada u red najkompleksnijih, a samim tim i najosetljivijih pitanja, što se jasno može videti i na primeru popisa u bivšoj Jugoslaviji, a kasnije i Srbiji. U ovom radu analizirano je obeležje nacionalne (etničke) pripadnosti u popisima od 1948. do 2011., njegovo postojanje, brojnost kao i faktori koji su uticali na promenu kategorija. Korišćenje i tumačenje podataka o nacionalnoj pripadnosti zahteva veliki oprez jer je reč o obeležju duboko pristunom u političkom poretku države. Podaci dobijeni o etničkom sastavu stanovništva veoma su važni i neizostavni kod razumevanja određenih kulturoloških karakteristika stanovništva, migracija, prirodnog kretanja stanovništva, kao i položaja etničkih grupa u društvu, a upravo zbog toga je bitno bolje razumevanje opštih ali i strukturnih faktora koji utiču na podatak i postojanje ovog obeležja.

 

Ključne reči: Nacionalna pripadnost, popis, stanovništvo, etnička kategorizacija, Srbija